Речник на крилата думи и изрази

View All
Общество с дялово участие в капитала

Общество с дялово участие в капитала

Дружество, което инвестира в проекта, но няма право да издава ценни книжа. Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.

Голям филателен речник

View All
Въвеждане на ограничителен режим на околната среда качество на околната среда - това е ... Какво е Нормализиране на качеството на околната среда?

Регулиране на качеството на околната среда

Създаване на система от показатели за качеството на околната среда Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.

Голям филателен речник

View All
Дълг Дългосрочна - това е ... Какво е дълг Дългосрочна?

Дълг Дългосрочни

Дълг, чийто матуритет възниква не по-рано от една година. Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.