Грешки и пропуски misspoke

надпис върху фактурата, направен с цел освобождаване на лицето, издало фактурата, от отговорност за технически грешки. Няма правно основание.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.