Exchange Agents

лица, участващи в обмена на информация от името на клиента или мениджъра си, най-често банка или фирма.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.