Клане

Boyensky
БОРБАТА И НАРОДНОТО. пл. кланица, е.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.