ТЪРГОВСКА КОНЦЕСИЯ

кутия от едната страна (притежателя на правото ) на друга страна (потребителят) за възнаграждение и за период или без да се уточнява срока на правото на ползване в предприемаческата дейност на комплекс от изключителни права, принадлежащи на франчайзодателя:
- правото на търговска марка и и търговско наименование на законния собственик;
- права на защитена търговска информация;
+ други обекти на изключителни права, предвидени в споразумението.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.