КУЛТУРА

Комплект от материални и духовни ценности, възгледи за живота, модели на поведение, норми, методи и методи на човешката дейност: отразяващо определено ниво на историческо развитие на обществото и човека; въплътени в обективни, материални носители; и предадени на следващите поколения

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.