Депозитар

инж. депозитар
А. Физическо или юридическо лице, на което се депозират депозити.
Б. Съхранение на ценностите.
в. Държавна или международна организация, която е пазител на оригинала на международния договор и инструментите за неговото ратифициране.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.