ЕТИЧНИ

от гр. етос - обичай
1. Набор от норми на поведение, морал на всяка социална или професионална група. 2. Философска доктрина за морал

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.