Допълнителна такса Нетна

размерът на първоначалната надценка минус последващото намаление на цената, което не надвишава размера на първоначалната надбавка. Използва се при изчисляването на запасите в търговията на дребно

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.