Отпусната

слабост
ИЗМАМИ, четвърта; -yuzgl. Екстра, болезнено пълен, слаб. Слабо лице.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.