ГАРАНЦИИ открити

Такива гаранции се издават от Банката без да се предоставя парично покритие. В този случай гаранционната операция всъщност е кредит и главницата се изисква както от кредитополучателя по отношение на финансовото му състояние, така и от качеството и количеството на

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.