HANDLE

За да се изслуша в
HOLDING, виж котиця.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.