Увеличаване или намаляване на стойност инвентаризация

(склад поскъпване или обезценяване) Сумата, с която през този период се е увеличил или намалил стойността на инвентара (инвентар -трада) организация. Увеличението на разходите може да се появи в резултат на инфлацията, а след това тя ще бъде записана в сметките като доход, въпреки че, разбира се, няма реална печалба, защото след като стоките се продават, те ще имат вече заменя цената, включително корекция за инфлация. За да се отразят правилно ситуацията, са направени корекции на данъчната система, чрез предоставяне на данъчни облекчения за стоков запас (склад релеф) и в счетоводната система, като се вземат предвид текущата стойност (счетоводство текущата цена). Цената на инвентаризация всъщност може да нараства или да намалява колебанията на пазара, особено на разходите за суровини.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.