Старшинство

периодът на заетост, даващ право на пенсия и обезщетения.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.