Йерархия на управлението

схема на управленските нива с определянето на тяхното подчинение един на друг.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.