Задължително изискване за резерв

сумата, равна на съотношението между сумата на задължителните парични резерви, които търговските банки трябва да водят в централната банка, към общия размер на паричните задължения на търговската банка или към размера на привлечените средства от банката. Н. на. стр. установява размера на гаранционния фонд на търговска банка, който осигурява изпълнението на задълженията към клиентите.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.