Операции за преобразуване на валута

операции за покупка и продажба на касова и безналична валута за парични и непарични рубли.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.