"Изпомпване DOWN" ПЕЧАЛБА

A Преобразуване на печалбата в парични средства с отнемане от оборота.
Б. Продажбата е дълга или покрива къса позиция.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.