Плащане за нощен труд

Виж. Работа през нощта

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.