Платежно нареждане

Виж. Поръчка за плащане

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.