PDN

Максимално допустимите нива на антропогенно натоварване върху околната среда, като се вземат предвид инсталираната мощност на природната среда и за евентуалното му resursovogo

Бизнес речник. Акад. PV. 2001.