Тестване учител

Формата на измерване на знанията на студентите въз основа на прилагането на педагогически тестове

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.