Такса за наказание

санкция за неплащане по време на данъчно облагане или ненавременно изпълнение на други данъчни задължения.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.