Период Лихва

периодът, през който лихвеният процент по заема е фиксиран на промененото ниво, по споразумение между кредитора и кредитополучателя.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.