Периодично отчитане

периодът (месец, тримесечие, година), за който са изготвени отчетите.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.