Период Краткосрочен

в макроикономика за период по-малък от една година

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.