Лице, отговорно за материала

служител, който е отговорен за вредите, причинени от невъзможността да се гарантира сигурността на ценностите, които са му поверени в доклада. Тази отговорност е предвидена в специален писмен договор, сключен в съответствие с установената процедура от предприятието със служителя.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.