Лицето, отговорно за изпълнение на изискванията за обмен право

A. Чекмеджето, гаранта, както и един, няколко или всички предишни собственици на това изискване или приемането от тях (самите) на такава отговорност.
Б. Платец по-рано е приел менителници изискване, производител, поръчителят, както и един или повече или всички от предишните собственици на това изискване или приемане от него (тях) на такава отговорност.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.