Личен данък

данък върху доходите на данъкоплатеца, като се вземат предвид предоставените обезщетения.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.