Лица без гражданство

Виж. Условия на труд за чуждестранни граждани и лица без гражданство

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.