ФИЗИЧЕСКИ КАПИТАЛ

(физически капитал) Capital под формата на материални активи като машини и оборудване, сгради, земя - всичко, което може да бъде използвани за производството на стоки и услуги. Физическият капитал трябва да се разграничава от капитала в парична форма, т.е. пари и човешки капитал.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.