Пилотен

специалист, ръководещ военни кораби в опасни и трудни зони, подходи към пристанищата и в техните водни площи.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.