Получаване на пилот

Виж. Пилотното споразумение

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.