Пиратство

(пиратство) 1. Незаконно действие е насилие, задържане или отмъщение, извършено на борда на кораб или самолет. Според това понятие действията, извършени по политически причини и по време на военни действия, не падат. В морската застраховка пиратството обхваща всички форми на принудително изземване на нечия собственост в морето. 2. Нарушаване на авторското право. Обикновено се използва в такива случаи, средствата за борба са, че обектът на авторското право трябва да получи съдебно разпореждане, което слага край на нарушението. Последното може да се осъществи и извън националната територия на предмета на закона. Например, много английски и американски автори понасят загуби от пиратски публикации на книгите си в чужбина, когато се правят фотокопия от книгите, а след това и преводът и публикуването им, което струва много по-евтино на пиратите.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.