Финансов план

план за приходи и разходи, привличане на допълнителни средства и тяхното използване, парични потоци, данъци и други задължителни плащания за календарен период.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.