Планиране на качеството

Дейности с което се определят целите и изискванията за качеството и прилагането на елементите на системата за качество.
Планирането на качеството обхваща:
а) планиране на качеството на продукта: идентификация, класификация и оценка на качествените характеристики, както и определяне на цели, изисквания за качество и санкции;
б) планиране на управленски и функционални дейности: подготовка на прилагането на системата за качество, включително организация и график;
в) подготовка на програмата за качество и разработване на разпоредби за подобряване на качеството.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.