Крива на доходността възпроизвеждане

Стратегия спекулации въз основа на краткосрочни отклонения на кривата на доходността на ценните книжа на някои идеална държава. Например, когато облигациите се различават значително по матуритет, но имат еднакъв доход, за предпочитане е да се продаде дългосрочна облигация и да се купят краткосрочни облигации.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.