ПРИМ ОСНОВЕН в атмосферата

Примес в атмосферата, която запазва своите физични и химични свойства през разглеждания времеви интервал

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.