То се съобщава ДОКЛАД КОТЕЛ

То се съобщава ДОКЛАД КОТЕЛ

- включително земеделие котел в главния път.

Савойлов КИ военноморски речник. - M.-L. : Държавно военно издателство на Народния комисариат на вътрешните работи на СССР, 1941 г.

.