Откриване на абонамент

метод за издаване на ценни книжа на първичния пазар, където правото на закупуване не е ограничено.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.