Проверка на прокуратурата

надзор от главния прокурор и подчинените му върху изпълнението на законите от всички юридически лица, длъжностни лица и граждани, както и правоприлагащите органи на всички етапи от дейността им. Прокурорът има право: да протестира срещу актовете, издадени от различни юридически лица, ако те противоречат на закона; да приведат извършителите на наказателна отговорност, да започнат производство за административно нарушение; да вземе мерки за обезщетяване на имуществените вреди, причинени от нарушаване на закона и т.н.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.