Единица за данъчно облагане

мерна единица на обекта на облагане.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.