ТЕОРИЯ НА ОФЕРТА

(теория на доставките) Теория, основаваща се главно на теорията на производителите и анализирала как фирмите или предприемачите доставят стоки на пазара и услуги. За всеки продавач, действащ на пазара, има крива на предлагането, показваща количеството стоки, които той би искал да продава при всяка от възможните цени. Добавянето на тези отделни криви дава възможност да се конструира общата крива на секторното предлагане; Точката, в която тази крива пресича кривата на кривата на търсенето, определя пазарната цена и общия обем на продажбите. Добавянето на всички криви на секторното предложение дава общата крива на предлагането, която се използва в макроикономиката.

Бизнес. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". Греъм Бетс, Бари Бриндли, С. Уилямс и др. п. Osadchaya IM. 1998.