Under-амортизация

остатъчната стойност, която не може да бъде възстановена поради преждевременна физическа амортизация на дълготрайните активи.

Речник на бизнес термините. Акад. PV. 2001.