Z - Altman анализ

С помощта на машина мултипликативен анализ дискриминантен (множествен дискриминантен анализ - MDA) и позволява на първо приближение да се разделят стопанските субекти относно потенциалния фалит и nebankrotov. Индексът Altman е функция на някои показатели, които характеризират икономическия потенциал на предприятието и резултатите от неговата работа през изминалия период. По принцип индексът за кредитен рейтинг (Z-сметка) има формата:
Z = 1. 2X1 + 1. 4X2 + 3. 3X3 + 0. 6X4 + X5
Където Х1 - оборотен капитал / общо активи;
Х2 - неразпределена печалба / сума на активите;
Х3 - оперативна печалба / общо активи;
X4 - пазарна стойност на акции / дълг;
X5 - приходи / Общо активи
Резултатите от множество изчисления на модел Altman показа, че обобщение мярка на Z може да стойности в интервала [-14, 22], предприятието за които Z> 2, 99 попадат в броят на финансова устойчивост на предприятието за което Z <1, 81 са безусловно несъстоятелност и интервала [1, 81-2, 99] е зона на несигурност

бизнес Речник. Акад. PV. 2001.